Nagar Palika Parishad, Bahraich

District - Bahraich


Amrut Yojna Karya Samiksha - October

File Size: 2 MB
Uploaded on : 07/10/2016

Hospital List Bahraich

File Size: 731 KB
Uploaded on : 01/10/2016

School List

File Size: 440 KB
Uploaded on : 01/10/2016

Salary Transfer by RTGS

File Size: 5 MB
Uploaded on : 23/04/2019

BYE-LAWS

File Size: 5 MB
Uploaded on : 24/04/2019

Elimination of ODF

File Size: 250 KB
Uploaded on : 24/04/2019

Route map of waste transported to dump site

File Size: 369 KB
Uploaded on : 25/04/2019

ODF Notification

File Size: 628 KB
Uploaded on : 27/04/2019